• ارائه خدمات نرم افزاری خاص منظوره نوین مالی- فنی و مهندسی
  • تصویر مرتبطارائه خدمات خاص منظوره سخت افزاری  و شبکه  (تأمین قطعات  و پشتیبانی)
  • ارائه خدمات امنیت متناسب با آخرین استانداردهای روز
  • تولید داشبوردهای تخصصی برای مدیران سازمان ها
  • خدمات سرویس گرا جهت خدمات نوین بانکی(داشبورد، ریسک، مدیریت دانش )
  • خدمات مرکز داده
  • خدمات آموزشی و برگزاری دوره های پیشرفته فنی و مالی (COBIT5 و CMMI)
  • سامانه مدیریت پروژه های برمبنای استانداردPMBOK
  • خدمات ICT مرتبط با صنعت
  •  بانکداری، هلدینگ ها، بازار سرمایه و بنگاه های بزرگ اقتصادی