استقرار
هدف همكاري در استقرار، انتقال تجارب ذيقيمت ما به شما و عملياتي ساختن موثر، كم‌هزينه و سريع‌تر مجموعه نرم‌افزارها براي شما مي‌‌باشد. راه انـدازي نرم‌افزارها توسط كاربران مبتدي و ناآشنا مي‌تواند به پيكربندي نادرست و غير بهينه نرم‌افزارها، و به فرآيندي طولاني، پر از سعي و خطا همراه با صرف زمان و هزينه منتهي گردد. استقرار فرآيندي است كه تنها طي مدت قرارداد مربوطه جريان داشته و با راه‌اندازي عملي در سازمان مشتري و آغاز بهره برداري از آنها به پايان مي‌رسد.دستاورد همكاري در استقرار، در صورت نبود شرايط محدود كننده در سازمان مشتري، به استفاده موثر و ملموس از نرم‌افزارها در حوزه‌هاي عملياتي هر يك از آنها منجر مي‌شود.
تفاوت همكاري در استقرار و آموزش
هدف از آموزش، آشنايي كاربران با امكانات و توانمندي هاي عمومي نرم افزارها، ظرفيت‌هاي سيستم و شيوه كاركردن با بخش‌هاي مختلف آن مــي‌باشد. در فرآيند آموزش، شرايط خاص هر مشتري در نظر گرفته نمي‌شود. اما در استقرار اين مسئله مورد توجه قرار مي‌گيرد كه با توجه به شرايط خاص هر مشتري چگونه مي‌توان به بهترين شيوه از امكانات سيستم بهره مند شد.
تفاوت همكاري در استقرار و پشتيباني
هدف عمليات پشتيباني ( يا نگهداري) حفظ شرايط عملياتي نرم‌افزارهايي است كه پياده‌سـازي شده‌ و بهره‌گيري و استفاده از آنها صـورت مـي‌پذيرد. ارائـه خدماتي همچون نصب نسخ جديد نرم‌افزارها، خدمات آموزشي به كاركنان جديد مشتري يا آموزش امكانات جديد نرم‌افزارها و بازيابي اطلاعات مشتري در مواقع بحراني، عمده‌ترين وظايف كارشناسان واحد پشتيباني را تشكيل ميدهد . فرآيند عمليات پشتيباني هيچ‌گاه پايان نمي‌يابد و تا هنگامي كه مشتري از نرم‌افزارهاي خريداري شده استفاده ميكند و به درخواست او ادامه پيدا مي‌كند.
روش همكاري در استقرار
مجموعه خدمات همكاري در استقرار از طريق قرارداد جداگانه‌اي قابل ارايه خواهد بود. اين همكاري در طول مدت قرارداد تداوم داشته و با انقضاي مدت آن كـه به طور معمول بايد به بهره‌ برداري از نرم‌افزارها در سازمان مشتريان ختم شود‌، پايان مي يابد.